Objekt-befaringer


Å gjennomføre jevnlige sikrings-befaringer av en organisasjons kritiske drifts og verdi-objekter er en viktig del av beredskapssystemets kontinuerlige arbeid. Å avdekke objekter som er kritiske for organisasjonens drift og verdibeskyttelse involverer grundig kartlegging og risikovurdering.

Her er noen trinn som kan hjelpe organisasjoner med å identifisere kritiske områder og objekter:

 1. Gjennomfør Risikoanalyse:

  • Start med å gjennomføre en grundig risikoanalyse. Identifiser potensielle trusler mot organisasjonen, enten det er naturkatastrofer, menneskeskapte hendelser, teknologiske feil eller andre risikofaktorer.

 2. Identifiser Kritiske Funksjoner:

  • Kartlegg organisasjonens kritiske funksjoner og prosesser. Hvilke områder eller aktiviteter er avgjørende for kontinuerlig drift og opprettholdelse av kjernevirksomheten?

 3. Identifiser Kritiske Ressurser:

  • Vurder hvilke ressurser som er essensielle for organisasjonens drift. Dette kan inkludere menneskelige ressurser, teknologiske systemer, infrastruktur, forsyningskjeder og annet.

 4. Evaluér Verdier og Aktiva:

  • Vurder verdien av organisasjonens aktiva, både materielle og immaterielle. Dette inkluderer eiendom, data, immaterielle rettigheter, ansattes kompetanse, omdømme og andre verdifulle ressurser.

 5. Vurder Konsekvensene av Tap:

  • Tenk gjennom konsekvensene av tapet av ulike områder eller objekter. Hva vil være effekten på organisasjonens evne til å fortsette driften, levere tjenester og oppfylle forpliktelser?

 6. Konsulter Nøkkelinteressenter:

  • Involver nøkkelinteressenter i identifikasjonsprosessen. Dette kan inkludere ledelsen, avdelingsledere, beredskapsansvarlige og andre relevante parter som kan gi innsikt i hva som er kritisk fra deres perspektiv.

 7. Sjekk Lover og Standarder:

  • Vurder lover og bransjestandarder som pålegger krav til beskyttelse av visse typer informasjon, infrastruktur eller aktiviteter. Dette gir veiledning om hva som må prioriteres.

 8. Utfør Sårbarhetsanalyse:

  • Identifiser sårbarheter i organisasjonens kritiske områder og objekter. Dette kan hjelpe med å forstå hvor sårbare disse områdene er for ulike trusler.

 9. Vurder Interavhengigheter:

  • Se på interavhengigheter mellom ulike områder og objekter. Noen objekter kan være kritiske fordi de støtter andre kritiske funksjoner eller prosesser.

 10. Prioriter Kritiske Objekter:

  • Basert på resultatene av analysen, ranger og prioriter objekter i henhold til deres kritikalitet. Dette vil bidra til å fokusere beredskapsinnsatsen på de mest kritiske områdene først.

Gjennomføring av en systematisk og helhetlig kartlegging og risikovurdering gir organisasjonen en klar forståelse av hvilke områder og objekter som er mest kritiske å beskytte for å sikre kontinuitet og verdibeskyttelse.


JEVNLIG KONTROLL/BEFARING Regelmessige befaringer av kritiske sikrings-objekter innenfor et ansvarsområde er avgjørende innen beredskapsarbeidet av flere grunner:

 1. Identifikasjon av Risikoer og Sårbarheter:

  • Befaringer gir muligheten til å identifisere potensielle risikoer og sårbarheter knyttet til sikringsobjektene. Dette kan omfatte fysiske trusler, miljørisiko, tekniske feil eller andre faktorer som kan påvirke objektets beredskap.

 2. Oppdatering av Beredskapsplaner:

  • Observasjoner fra befaringer gir grunnlag for å oppdatere og forbedre beredskapsplanene. Endringer i sikringsobjektene, infrastrukturen eller miljøet kan kreve justeringer i responsstrategier og planlegging.

 3. Sikring av Nødvendige Ressurser:

  • Befaringer hjelper beredskapsansvarlige med å vurdere hvilke ressurser som kan være nødvendige for å håndtere spesifikke trusler mot sikringsobjektene. Dette inkluderer utstyr, personell og andre nødvendige midler.

 4. Evaluering av Beredskapskapasitet:

  • Befaringer gir en praktisk mulighet til å evaluere beredskapskapasiteten. Dette inkluderer vurdering av responsstyrke, kommunikasjonsinfrastruktur og evakueringssystemer.

 5. Dokumentasjon og Kartlegging:

  • Resultatene fra befaringer gir dokumentasjon av sikringsobjektene. Dette kan være avgjørende for å lage kart, beskrive objektets karakteristikker og identifisere viktige punkter for beredskapsinnsats.

 6. Økt Situasjonsforståelse:

  • Befaringer gir beredskapsansvarlige økt situasjonsforståelse ved å gi førstehånds kunnskap om objektenes fysiske tilstand og miljøet rundt dem.

 7. Tidlig Oppdagelse av Problemer:

  • Ved å gjennomføre regelmessige befaringer kan man oppdage potensielle problemer eller svakheter tidlig. Dette gir muligheten til å iverksette tiltak før situasjonen blir alvorlig.

 8. Sikring av Overensstemmelse med Standarder:

  • Mange sikringsobjekter er underlagt spesifikke lover, reguleringer og bransjestandarder. Regelmessige befaringer bidrar til å sikre at objektene er i samsvar med gjeldende krav.

 9. Øvelsesplanlegging:

  • Informasjonen samlet under befaringer kan brukes til å planlegge realistiske og relevante beredskapsøvelser. Dette styrker organisasjonens forberedelser og responskapasitet.

 10. Styrke Samarbeid:

  • Befaringer gir mulighet for samarbeid mellom ulike organisasjoner, myndigheter og andre interessenter. Dette er essensielt for en helhetlig og koordinert beredskap.

Samlet sett hjelper regelmessige befaringer organisasjoner med å opprettholde en oppdatert og effektiv beredskapsplan, øke beredskapskapasiteten og minimere risikoene for kritiske sikringsobjekter. Dette sikrer en mer robust respons under kriser og nødsituasjoner.


SJEKKLISTER FOR OBJEKTBEFARING

Når du gjennomfører en sikringsbefaring av et kritisk objekt, er målet å vurdere sikkerhetsforholdene og identifisere eventuelle sårbarheter. Her er noen viktige elementer du bør se etter under sikringsbefaringen:

 1. Fysisk Sikkerhet:

  • Inngangspunkter og Utganger: Vurder tilgjengelige inngangspunkter og utganger. Sørg for at de er klart definert og enkle å overvåke.
  • Perimeterbeskyttelse: Evaluer eksisterende perimeterbeskyttelse som gjerder, porter eller murer. Sjekk om de er i god stand og tilstrekkelig for å hindre uautorisert tilgang.
  • Belysning: Se etter tilstrekkelig belysning rundt objektet, spesielt ved innganger og langs perimeteren, for å redusere blindsoner og forbedre synligheten.

 2. Tilgangskontroll:

  • ID-kontroller: Sjekk om det er effektive prosedyrer for identitetskontroll ved innganger. Vurder bruk av adgangskort, biometriske identifikatorer eller andre tilgangskontrollsystemer.
  • Overvåkningskameraer: Se etter plasseringen og effektiviteten til overvåkningskameraer for å dekke nøkkelområder, inkludert innganger, parkeringsområder og kritiske installasjoner.

 3. Alarm- og Varslingssystemer:

  • Innbruddsalarm: Vurder tilstedeværelse og effektivitet av innbruddsalarm- eller varslingsystemer.
  • Brandalarm: Sjekk brannalarmer og bekreft at de er riktig plassert og fungerer som de skal.
  • Nødalarm: Verifiser at nødalarm- og varslingssystemer er tilgjengelige og fungerer.
 4. Brannsikkerhet:

  • Brannslukningsutstyr: Kontroller at brannslukningsutstyr som brannslukkere og sprinklersystemer er i god stand og i samsvar med retningslinjer.
  • Rømningsveier: Sjekk at rømningsveier er tydelig merket, og at de er frie for hindringer.

 5. Datavarsling og Sikring:

  • Datavarslingssystemer: Evaluer sikkerheten til IT-infrastrukturen, inkludert brannmurer, antivirusprogramvare, og andre sikkerhetstiltak.
  • Datavarslings- og backupprosedyrer: Verifiser at det finnes klare prosedyrer for datavarsling og regelmessig backup av viktig informasjon.
 6. Nødkraft og Reservestrømforsyning:

  • Generatorkapasitet: Vurder kapasiteten til nødstrømgeneratorer for å sikre kontinuerlig kraftforsyning under strømbrudd.
  • Batteribackup: Sjekk at kritiske systemer har tilstrekkelig batteribackup for å opprettholde drift ved strømbrudd.

 7. Miljøsikkerhet:

  • Miljørisikoer: Identifiser potensielle miljørisikoer som kan påvirke sikringsobjektet, for eksempel flom, jordskjelv eller andre naturkatastrofer.

 8. Ansatte og Besøkende:

  • Sikkerhetskultur: Vurder sikkerhetskulturen blant ansatte og besøkende. Opplæring og bevissthet er viktige faktorer for å opprettholde sikkerheten.
 9. Interne og Eksterne Trusler:

  • Trusselvurdering: Gjennomfør trusselvurderinger for å identifisere potensielle interne og eksterne trusler mot sikringsobjektet.
 10. Kommunikasjonsplaner:

  • Intern og Ekstern Kommunikasjon: Verifiser at det er klare kommunikasjonsplaner for interne og eksterne interessenter i tilfelle en krise eller nødsituasjon.

Gjennom en grundig sikringsbefaring kan organisasjonen identifisere områder som krever forbedring og utvikle tiltak for å styrke sikkerheten og beredskapen rundt kritiske objekter. Det er viktig å gjenta disse befaringene regelmessig for å sikre at sikkerhetsforholdene er oppdaterte og effektive over tid.


LOGGFØRING OG RAPPORTERING AV FUNN OG AVVIK

Logging og rapportering av funn og avvik under sikringsbefaringer er avgjørende av flere grunner innen sikkerhets- og beredskapsarbeid:

 1. Sporbarhet og Dokumentasjon:

  • Logging og rapportering gir en formell og sporbar registrering av alle funn og avvik identifisert under sikringsbefaringen. Dette skaper en dokumentasjon som kan være nyttig for senere revisjoner, rettledning og opplæring.
 2. Ansvarlighet:

  • Ved å logge funn og avvik blir det tydelig hvem som er ansvarlig for å adressere og rette opp problemene. Dette fremmer ansvarlighet og sikrer at tiltak blir implementert av rette instanser.
 3. Risikovurdering og Prioritering:

  • Registrering av funn og avvik gir grunnlag for en nøye risikovurdering. Dette bidrar til å prioritere handlinger, slik at de mest kritiske sikkerhetstruslene blir håndtert først.
 4. Kontinuerlig Forbedring:

  • Loggføring av funn legger til rette for kontinuerlig forbedring av sikkerhetsforholdene. Organisasjonen kan analysere trendene over tid og implementere systematiske forbedringer.
 5. Compliance og Samsvar:

  • Logging og rapportering er ofte nødvendig for å vise at organisasjonen overholder relevante lover, forskrifter og bransjestandarder. Dette kan være spesielt viktig ved revisjoner og inspeksjoner.
 6. Beredskapsplanlegging:

  • Funn og avvik kan gi verdifull innsikt i sårbarheter og områder som krever spesiell oppmerksomhet i beredskapsplanene. Dette sikrer en mer målrettet og effektiv beredskap.
 7. Kommunikasjon og Informasjonsdeling:

  • Logging og rapportering muliggjør effektiv kommunikasjon internt i organisasjonen. Dette sikrer at relevante interessenter har tilgang til nødvendig informasjon om sikkerhetsstatus og tiltak.
 8. Evaluering av Tiltakseffektivitet:

  • Over tid kan registrering av funn og avvik brukes til å evaluere effektiviteten av implementerte sikkerhetstiltak. Dette gir en mulighet for å justere strategier og metoder for å møte organisasjonens behov.
 9. Forebygging av Gjentakelse:

  • Ved å logge og analysere tidligere funn og avvik, kan organisasjonen implementere tiltak for å forhindre gjentakelse av lignende sikkerhetshendelser.
 10. Åpenhet og Tillit:

  • Transparent rapportering av funn og avvik bidrar til å bygge tillit, både internt og eksternt. Å være åpen om sikkerhetsutfordringer viser en proaktiv tilnærming til risikohåndtering.

Samlet sett gir logging og rapportering av funn og avvik strukturert informasjon som organisasjonen kan bruke til å styrke sikkerhet, identifisere forbedringsområder og demonstrere overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Dette bidrar til å bygge en robust sikkerhetskultur og forbedre organisasjonens evne til å håndtere trusler og utfordringer.